Een andere aanpak

mensgerichte kennis ervaring en kracht staan centraal

Management Talent kiest voor een andere aanpak op basis van de beschreven ontwikkelingen. Een “mensgerichte” benadering waarin de kennis, ervaring en kracht van medewerkers centraal staan. Met een sterke externe gerichtheid, een doelgerichte focus en ontwikkelen door doen. Want niet de verandering staat centraal, maar het doel dat u samen wilt bereiken. Dit betekent dat de mensen die de plannen gaan uitvoeren, ze ook opstellen.

Door de sterke focus op de externe omgeving, de grote inbreng van medewerkers in combinatie met een doelgerichte aanpak, wordt niet alleen snel succes geboekt, maar wordt impliciet ook het verandervermogen van de organisatie vergroot. Medewerkers leren namelijk in de praktijk om kansen en mogelijkheden te signaleren en die te vertalen naar de eigen (aangepaste) organisatie die daar adequaat en proactief op inspeelt. De eerste keer wellicht met hulp en deskundigheid van buiten, de keren daarna zelfstandig. Het resultaat is een aanpak die gericht is op ontwikkeling en groei waarmee uw organisatie stapsgewijs transformeert in een adaptieve organisatie die zich adequaat aanpast aan ontwikkelende omstandigheden. Klik hier voor het volledige document

Ons model Duurzaam Ontwikkelen

Stap 0 (Awake) is bewustwording en vertrek. Gedurende deze Stap worden voorbereidingen getroffen. De opdracht en de doelen worden geformuleerd en er wordt een ontwikkelteam geformeerd. In dit team zitten 8 tot 12 medewerkers uit verschillende delen van de organisatie, van hoog tot laag. Zij vormen het team dat het verbeterplan vorm geeft. Onze rol is die van facilitator en procesbegeleider. Het resultaat in deze Stap is een ontwikkelteam gecommitteerd aan een heldere opdracht.
Klik hier voor het volledige document >

In Stap 1 (Discover) worden de verschillende vraagstukken benoemd en integraal, vanuit verschillende paradigma's verkent door het ontwikkelteam. Het resultaat is een gezamenlijk, objectief beeld van de problemen en de bijbehorende kaders. Daarnaast is er aandacht voor de ontwikkeling van de individuele medewerker en het team waardoor er betrokkenheid en eigenaarschap ontstaat.
Klik hier voor het volledige document

In Stap 2 (Awareness) zoeken de leden van het ontwikkelteam naar nieuwe oplossingen. Ze worden gestimuleerd om ‘anders’ te kijken naar hun werk, de organisatie en de bestaande problemen. De verschillende oplossingsrichtingen komen aan het eind van deze Stap bijeen in een gezamenlijk beeld van de toekomst. Ook in deze Stap is er aandacht voor persoonlijke effectiviteit.
Klik hier voor het volledige document

In Stap 3 (Prototyping) wordt het resultaat uit Stap 2 geoperationaliseerd. Een ‘prototype’ wordt, zo mogelijk, in een try-out op de haalbaarheid getoetst. Het resultaat in deze Stap is een uitgewerkt plan waaraan de leden van het ontwikkelteam zich hebben gecommitteerd.
Klik hier voor het volledige document

In Stap 4 (Transmission) wordt een plan ontwikkeld om het prototype in de gehele organisatie te implementeren en vindt opschaling plaats.
Klik hier voor het volledige document

 
  • duurzaam-ontwikkelen1
  • duurzaam-ontwikkelen2
 

DUS:  Duurzaam ontwikkelen levert niet alleen directe baten op zoals een succesvol doorgevoerde verandering of economisch voordeel in tijd, geld en kwaliteit, maar ook indirecte baten zoals een sterkere positie op de arbeidsmarkt, behoud van goede medewerkers en toegenomen motivatie, kennis en werkplezier. 

Klik hier voor het volledige document